Privacy Policy

นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

เว็บไซต์ Women's Health Thailand ภายใต้การดูแลของบริษัท มีเดียทรานส์เอเชียไทยแลนด์ จำกัด ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ womenshealththailand.com เพื่อความสะดวกและการใช้งานเว็บไซต์อย่างถูกต้อง เอกสารต่อไปนี้จึงจัดทำขึ้น เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจถึงรายละเอียดความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการใช้บริการข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ womenshealththailand.com ดังต่อไปนี้

การใช้งานทั่วไป

ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ ทางเรามีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่จำเป็น เช่น ชื่อ ISP ของคุณ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงเรา หน้าที่คุณเรียกดู รวมถึงวันเวลาที่เรียกดู โดยข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการจัดเก็บในลักษณะของ สถิติ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป

การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

สำหรับการให้บริการบางประเภท เช่น การติดต่อสอบถาม การลงทะเบียนร่วมแสดงความคิดเห็น ทางเรามีความจำเป็นต้องเก็บรายละเอียดและข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ อีเมล์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยเราให้ความเชื่อมั่นว่า ข้อมูล เหล่านี้จะได้รับการเก็บรักษาเป็นอย่างดี และจะไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประโยชน์อื่นใด นอกเหนือไปจากการให้บริการดังกล่าว

การจัดการข้อมูลที่ปรากฏบนอีเมล์ของคุณ

ในกรณีของการติดต่อสอบถาม ทักท้วง เสนอแนะ หรือติติง มายัง womenshealththailand.com ข้อมูลที่ปรากฏในอีเมล์นั้นจะใช้เพื่อการอ้างอิงและการแก้ไข ปัญหาที่คุณระบุถึงในอีเมล์เท่านั้น

การลงทะเบียน

ผู้ใช้บริการมีสิทธิเลือกที่จะลงทะเบียนกับเว็บไซต์ Women's Health Thailand โดยในระหว่างการลงทะเบียนนี้ เราจะสอบถามข้อมูล เพื่อการติดต่อกลับ และข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เช่น อีเมล์ เกณฑ์รายได้ อายุ และอื่นๆ ซึ่งจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลทางสถิติ เราจะไม่มี การสอบถามเลขที่บัตรประชาชนหรือหมายเลขบัตรเครดิตของคุณ

การสำรวจข้อมูลและการแข่งขัน

การเข้าร่วมในการสำรวจข้อมูลและการการแข่งขันบนเว็บไซต์ Women's Health Thailand เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น ข้อมูลสำหรับ ติดต่อจะถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบผู้ชนะการแข่งขัน การมอบรางวัลและใช้ตามวัตถุประสงค์ดังระบุไว้ในความยินยอมของผู้ใช้บริการ

การเชื่อมต่อสู่เว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ Women's Health Thailand มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อคุณออกจากเว็บไซต์ของเราแล้ว จะถือเป็นการสิ้นสุดความรับผิดชอบต่อการ ใช้งานในเว็บไซต์อื่นเหล่านั้น เนื่องจากทุกเว็บไซต์ต่างมีนโยบายด้านสิทธิส่วนบุคคลของตนเอง ทางเราจึงขอแนะนำให้คุณอ่าน นโยบายสิทธิส่วนบุคคลก่อนการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

จดหมายข่าวทางอินเตอร์เน็ต

จดหมายข่าวทางอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์ Women's Health Thailand จะส่งไปยังผู้ใช้บริการที่ขอรับจดหมายเท่านั้น โดยคุณมีสิทธิ์ที่จะขอยกเลิกการรับจดหมายข่าว ได้ทุกเวลา

นโยบายการโฆษณา

บริษัท มีเดียทรานส์เอเชียไทยแลนด์ จำกัด ไม่รับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือคุณภาพของข้อมูลหรือเนื้อหาของโฆษณา ผู้โฆษณาจะไม่ใช้เว็บไซต์ Women's Health Thailand เพื่อการ โฆษณา ส่ง จำหน่าย หรือเก็บข้อมูลที่ละเมิดกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ไม่ว่าโดยประการใดและจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมาย การค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ กรุณาตรวจสอบโฆษณาของคุณและแจ้งให้ทางเราทราบเพื่อแก้ไขข้อมูลในโฆษณาที่ผิดพลาด (หากมี) ให้ถูกต้อง บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดต่างๆ ของโฆษณาดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้มีการนำออกเผยแพร่เป็นครั้งแรกแล้ว ผู้โฆษณาตกลงว่าจะรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับเนื้อหาของโฆษณาของตนที่นำมาลง ในกรณีที่บริษัทต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกใดๆ อันเป็นผลมาจากการโฆษณานั้น ผู้โฆษณาตกลงที่จะชดใช้ ความเสียหายให้แก่บริษัทที่มีต่อบุคคลภายนอกนั้น ตลอดจนชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้งแต่ไม่จำกัด เพียงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย)

เงื่อนไขการแสดงข้อความ

 1. การลงข้อความ
  • ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น ลามก อนาจาร ให้ร้าย เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยง (Links) ไปยังเว็บไซต์อื่นที่นำไปสู่ข้อมูลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นรูป เสียงหรือภาพ หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
  • ไม่เผยแพร่ข้อมูลใดๆที่มีลักษณะเป็นการหาเงิน โฆษณา หรือ หาสินค้าหรือบริการใดๆ และจะต้องรายงานเกี่ยวกับผู้ที่ทำอีเมล์ขยะ (spammer) ให้ ISP ทราบ เพื่อป้องกันปัญหาอีเมล์ขยะ (spam) จึงไม่อนุญาตให้ระบุที่อยู่ทางอีเมล์ลงไป
  • ไม่ข่มขู่ หรือให้ร้ายบุคคลอื่นด้วยภาษาที่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม ล้อเลียน หยาบคาย
  • ไม่ใช้ภาษาที่เป็นการให้ร้าย หรือ เหยียดสีผิว ศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือปมด้อยของบุคคลใด
  • สามารถแสดงความเห็น แต่ต้องไม่เป็นการโจมตีผู้อื่น การโจมตีเรื่องส่วนบุคคลและการเรียกขานชื่อถือเป็นการฝ่าฝืนเว็บไซต์ แสดงความเห็นของบริษัท
  • ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นและกระทำการในลักษณะของการเป็นผู้ดำเนินการหรือดูแลเว็บไซต์ (Moderator)
  • ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น และลงข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ของประเทศไทย
  • ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น และลงข้อความเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา
  • ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็น และลงข้อความเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
  • ไม่อนุญาตให้สมัครสมาชิกซ้ำซ้อน
  • ไม่เผยแพร่ข้อมูลใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิใดของผู้อื่น
  • ไม่ส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย
 2. การตัดและลบข้อความ
  • บริษัท มีเดียทรานส์เอเชียไทยแลนด์ จำกัด ขอสงวนสิทธิที่จะตัดรูปภาพที่เห็นว่าอาจทำให้เกิดปัญหาออกไปและลบข้อความหรือยกเลิกสมาชิกที่บริษัทเห็นว่าไม่สามารถ ยอมรับได้
  • ไวยากรณ์ที่ถูกต้อง การใช้เครื่องหมาย และการสะกดให้ถูกต้องก่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง กรุณาตรวจทาน ก่อนที่จะนำมาเขียน ลงในเว็บไซต์

Legal

ข้อเขียนและรูปภาพทุกรูปบนเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากจะนำไปเผยแพร่ซ้ำไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท มีเดียทรานส์เอเชียไทยแลนด์ จำกัด

เกี่ยวกับ Privacy Policy

คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะของคุณเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับเว็บไซต์ Women's Health Thailand หากคุณมีข้อสงสัย คำถาม หรือข้อทักท้วงใดๆเกี่ยวกับเอกสารนี้ โปรดติดต่อฝ่ายดูแลเว็บไซต์

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัท มีเดียทรานส์เอเชียไทยแลนด์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุในนโยบายนี้โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า

error: Content is protected !!